محتویات بازی فکری ارنیکا

زمین شش ضلعی: ۱۹ عدد

کارت دریا: ۶ عدد

کارت بندر: ۹ عدد

ژتون دایره‌ای: ۱۶ عدد

کارت منابع: ۹۵ عدد

کارت توسعه: ۲۵ عدد (۱۴ کارت مدیر و کارمند، ۶ کارت پیشرفت، ۵ کارت امتیاز )

*کارت توسعه جدید: 25 عدد (14 کارت مشاوره، 6 کارت پیشرفت و 5 کارت امتیاز)

کارت هزینه‌های توسعه: ۴ عدد

کارت ویژه: ۲ عدد

*کارت ویژه: طولانی ترین ارتباط بین کارمند های یک بازیکن و بهترین مشاوره دهنده

کارت هلدینگ: ۱۶ عدد (۴ هلدینگ از هر رنگ به شکل کلیساها)

*نیروی سینیور: 16 عدد در 4 رنگ

کارت شرکت: ۲۰ عدد

*نیروی جونیور: 20 عدد در 4 رنگ

کارت جاده: ۶۰ عدد (۱۵ جاده از هر رنگ به شکل میله)

*کانکشن بین نیرو ها 60 عدد در 4 رنگ

تعداد تاس: ۲ عدد (یک تاس زرد و یک تاس قرمز)

*2 تاس مشکی

نماد بحران: ۱ عدد

راهنمای بازی: ۱ عدد

حوزه گردشگری

حوزه بلاکچین

حوزه بازرگانی

حوزه استارتاپ

شرکت‌های ما